"Ω Κρίτων, έφη, τω Ασκληπιώ ωφείλομεν αλεκτρυόνα. αλλά απόδοτε και μή αμελήσητε" Σωκράτης, 469-399 π.Χ.

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Slavoj Zizek : «Ωδή στη Χαρά», Ακολουθούμενη από Χάος και Απόγνωση


‘Ode to Joy,’ Followed by Chaos and DespairPublished: December 24, 2007
London
LAST week, European Union leaders put an end to a decade of diplomatic rangling and signed the Treaty of Lisbon, which outlined a complete overhaul of the organization, including the creation of a permanent post of European Union president to represent Europe on the world stage. During the ceremony at Lisbon’s grandiose Jerónimos Monastery, a choir performed Beethoven’s “Ode to Joy” in the background. While the fourth movement of Beethoven’s Ninth Symphony, first performed in 1824, may seem an innocuous choice for the official anthem of the European Union (it was declared such in 1972), it actually tells much more than one would expect about Europe’s predicament today.